මොකක්ද මේ Dynamic Range එක ?
%d bloggers like this: